Actualiteit

Publicatie tweede Kb omtrent H3 is een feit

Publicatie tweede Kb omtrent H3 is een feit

Na de publicatie van het KB betreffende de bestrijding van influenza van het type H3 bij pluimvee op donderdag 11/07/2019 is nu eveneens het bijhorende tweede Kb omtrent de vergoedingen gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op dinsdag 08/10/2019.

Voor de vergoedingen zal er gebaseerd worden op de waardetabellen en dit aan een refractiecoëfficiënt van 0,90. Een mogelijke validatie door het in de voedselketen te brengen van broedeieren of pluimveevlees zal in mindering worden gebracht van  de vervangingswaarde, de refractiecoëfficiënt zal op het verschil worden toegepast.

Er kan, op Federaal niveau, enkel maar een vergoeding bekomen worden voor het aantal levende dieren op moment van publicatie van het eerste Kb en zal de dan geldende leeftijd en aantal in beschouwing worden genomen en voor de eieren aanwezig of geproduceerd vanaf die datum. Bij bedrijven waarbij de besmetting pas werd vastgesteld na publicatie zal er een vergoeding worden toegekend voor de levende dieren aanwezig op het moment van de bemonstering die een positief resultaat voor het H3-virus aan het licht heeft gebracht en voor de eieren aanwezig of geproduceerd vanaf die datum.

De vergoeding kan bekomen worden door het indienen van een vergoedingsaanvraag bij de Dienst Sanitair beleid Dieren en Planten van de FOD Volksgezondheid (erik.pottie@health.fgov.be). Dit dossier dient volgende zaken te omvatten:

# Dodingsbevel van het FAVV,
# Resultaat van het laboratorium met de bevestiging dat de inrichting positief is voor H3 (DGZ - bevestigd door Sciensano),
# Hokkaarten van de betrokken inrichting per beslag (=stal) voor de betrokken periode,
# Bestemming van het pluimvee (staat in principe vermeld op het dodingsbevel),

  • Indien slachthuis voor doding in slachthuis en nadien vernietiging: geen opbrengst
  • Indien slachthuis en voedselketen: facturen overmaken voor de verkoop van dit pluimvee en broedeieren

# Laadbonnen (CMR)
# De vermelding van wie de eigenaar is van de te vergoeden dieren en bankgegevens om de vergoeding te kunnen uitbetalen aan de eigenaar.

De uitbetaling zal normaal gezien gebeuren binnen de 90 dagen na het indienen van het dossier, al kan dit afhankelijk van de volledigheid en het betreffende dossier zelf variëren. Het volledige Kb kunt u hier raadplegen.

Tekst: Eigen verslaggeving

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Moederdieren - Broeierij , Laagpathogene aviaire influenza H3N1