Actualiteit

Onaangepaste opzetplanning creëert overaanbod op markt Deinze

Onaangepaste opzetplanning creëert overaanbod op markt Deinze

De braadkippensector kende in 2018, over het ganse jaar gezien, een relatief gunstig jaar. Maar toch verbergt het jaargemiddelde van de prijsnotering in Deinze (€ 0,88), dat onder het tienjarig gemiddelde (€ 0,90) lag, een slechte periode. Dit was te wijten aan de bruuske prijsdaling in het najaar, die werd ingezet na week 37 (€ 0,97) en stagneerde vanaf week 49 op 75 cent (graf. 1). Ondanks het feit dat de invloed van de buitenlandse import aanzienlijk was, lagen vooral de hoge opzetaantallen (graf. 2) in het najaar aan de basis van deze vrije val.

Om een verdere crisis af te wenden, lanceerde de Landsbond toen een oproep aan zowel de braadkippenhouders als aan de veevoedersector, slachterijen en broeierijen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Mede dankzij het gevolg dat hieraan gegeven is, werd er een prijsstagnatie van 6 weken -door de feestperiode heen- bekomen niettegenstaande het overaanbod en de verminderde slachtcapaciteit.

ABC-prijs nefast voor vrije marktvorming op lange termijn

Recent in augustus lanceerde de Landsbond Pluimvee opnieuw een oproep tot matiging in de opzetten na uitspraken van de slachterijwereld dat er 30 % minder kippen nodig waren in het najaar. Dit lokte toen een aantal hevige reacties uit. Vandaag zien we dat deze oproep echter wel gegrond was. “Een dergelijke oproep zullen we voorlopig niet opnieuw lanceren”, aldus Dirk Ghyselen, sectorvoorzitter braad bij de Landsbond Pluimvee en zetelend in de prijzencommissie van Deinze. “De neerwaartse trend situeert zich dit jaar reeds vanaf week 25, maar is veel minder uitgesproken (11 cent in 19 weken, graf. 1) dan in 2018 (22 cent in 11 weken).  Bovendien verwachten we niet direct excentrieken in de opzetaantallen. Wat ons echter wel zorgen baart zijn de prijsnoteringen van de laatste weken. Door de dalende vraag en de voorlopig hogere ABC-noteringen zijn een aantal slachterijen geneigd om kuikens onder ABC-overeenkomst terug op de markt te duwen. Hierdoor wordt er een overschot gecreëerd op de vrije markt. De ABC-notering is eigenlijk een integratieprijs, zonder inspraak van de producenten en zorgt er vooral voor dat voer- en andere toeleverende industrie zijn omzetten behoudt, maar heeft het nefaste effect dat de pluimveehouder aan de slag blijft om vlees te produceren dat op dat moment misschien niet gevraagd wordt.

Op korte termijn is het enigszins begrijpelijk dat pluimveehouders voor ABC opteren gezien de hogere garantie, zeker voor diegene die onlangs fors geïnvesteerd hebben, doch op lange termijn houden ze hierdoor een lage prijs in stand wat in hun eigen nadeel speelt.

Braadkippenhouder moet meer inspelen op markt van vraag en aanbod

Het is daarom belangrijk dat braadkippenhouders meer gaan inspelen op het marktprincipe van vraag –en aanbod. Vroeger toen de prijsschommelingen, soms met 10 cent of meer fluctueerde, leefde dat markgevoel veel meer. Door de geringere prijsfluctuaties van vandaag, pinnen sommige braadkippenhouders zich vast aan een 6,5; 7 of het 8-weekse planning, zonder stil te staan bij hoe het nu precies gesteld is met de markt. Jaar na jaar zien we de opzetcijfers toenemen. Vergeleken  t.o.v. 2013 is dit aanzienlijk (graf. 2). Ondanks de toegenomen export is het daarom extra belangrijk dat pluimveehouders meer rekening gaan houden met de prijsvorming en de vooruitzichten voor de komende weken en hier actiever op inspelen door te spelen met de opzetdatum en/of de bezettingsdichtheden.

Verminderde slachtcapaciteit door feestdagen

Door toedoen van feestdagen (Allerheiligen, Wapenstilstand, Kerstmis, Oudejaar en  Nieuwjaar) zijn er verschillende weken waar er 1 of 2 dagen minder geslacht zal worden. Deze verminderde slachtcapaciteit heeft een rechtstreeks effect op de prijsvorming. Daarom is het zo belangrijk dat er hier naar opzet toe voldoende op geanticipeerd wordt. De oproep in augustus dat er 30 % minder kippen nodig zijn in het najaar kon op heel wat bijval rekenen, er zouden aanzienlijk minder slachtrijpe kuikens zijn in de weken rond kerst en Nieuwjaar. Dit vernemen we vanuit verschillende bronnen, een mogelijks tekort is dan zelf niet uitgesloten.

De prijzencommissie in Deinze is vrij toegankelijk en er wordt verzameld in Café Palace (Markt 32 te Deinze) vanaf 8u30 waar een eerste overleg plaats vindt. Rond 9u00 trekt iedereen richting het gemeentehuis waar de effectieve prijsvorming onder leiding van de stadsontvanger plaats heeft. Braadkippenhouders die de vertegenwoordigers van de producenten tijdens de onderhandelingen  willen ondersteunen, zijn steeds welkom. Alle steun is welkom!

Tekst: Eigen verslaggeving

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen