Actualiteit

Ministerieel besluit van kracht met beperkte maatregelen tegen LPAI H3

Ministerieel besluit van kracht met beperkte maatregelen tegen LPAI H3

Op 20 mei 2019 is het ministerieel besluit van 16 mei 2019 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het aviaire influenzavirus type H3 tegen te gaan, gepubliceerd. Ondanks dat deze maatregelen niet afdoende zijn om de verspreiding van het LPAI H3 tegen te gaan, is dit alvast een eerste stap in de goeie richting. Doordat dit type virus niet conform is met deze op de lijst van de te bestrijden dierziekten van de OIE, noch op deze van de Europese wetgeving, is er geen wettelijk kader voorhanden om direct te handelen. Het Kabinet van Ducarme staat in nauw overleg met de Europese Commissie en de verschillende organisaties binnen de sector om een oplossing uit te werken. Doordat het aantal besmette bedrijven blijft oplopen, is niets doen geen optie meer.

De door dit dringende ministerieel besluit beschreven beperkte maatregelen zijn de volgende en van toepassing op het volledige grondgebied:

Dringende maatregelen aviaire influenzavirus type H3:

1. Verhoogde bioveiligheid:

 • De criteria van verhoogde waakzaamheid bij het inzenden van monsters om aviaire influenza of Newcastle Disease uit te sluiten, moeten geïnterpreteerd worden op het niveau van de stal en niet langer op het niveau van het hele beslag. Deze criteria zijn:
   
  • een daling van de normale voeder- en waterconsumptie van meer dan 20 %;
  • een sterfte van meer dan 3 % per week;
  • een daling van de leg met meer dan 5 % die langer dan twee dagen duurt;
  • klinische tekenen of letsels bij post-mortem onderzoek die wijzen op aviaire influenza.
    
 • In commerciële pluimveebedrijven moeten de voertuigen bij het binnenkomen en verlaten van het bedrijf gereinigd en met een toegelaten biocide (zie de volgende link voor een lijst met toegelaten producten: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/ListedesPBPT3_H5N1_000.pdf).
   
 • Het laden van pluimvee van verschillende herkomst op eenzelfde voertuig en het lossen van pluimvee van eenzelfde voertuig op meerdere bedrijven zijn verboden.
   
 • De toegang tot een pluimveestal of een broeierij is verboden voor alle personen die niet tot het bedrijf behoren. De verantwoordelijke neemt daartoe alle nodige maatregelen. Dit verbod geldt niet voor:
   
  • het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering;
  • de dierenarts;
  • medewerkers van het Voedselagentschap en van andere overheden, alsook de personen die in hun opdracht werken.

Al deze personen – maar even goed diegenen die dagdagelijks werken op het bedrijf – moeten bedrijfseigen/wegwerp laarzen en overkledij gebruiken alvorens de pluimveestal of de broeierij te betreden. Belangrijk is ook dat het schoeisel per stal wordt voorzien en dat de handen telkens gewassen/ontsmet worden. Zij nemen dus alle mogelijke voorzorgen om de verspreiding van ziekten te vermijden.

2. Mestafvoer besmette bedrijven:

•    Mest, drijfmest en strooisel afkomstig van pluimveestallen waar het influenzavirus type       H3 aanwezig is, worden gedesinfecteerd met een toegelaten biocide dat werkzaam is tegen aviaire influenza, alvorens te worden verwerkt of behandeld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009.

Gezien het virus overdraagbaar is via de mest is het belangrijk dat alle mesttransporten afgedekt gebeuren, teneinde geen stof te verspreiden. Verder dienen de vrachtwagens te worden ontsmet bij het oprijden en vertrekken van het bedrijf. De verwerkers vragen ook dat de besmette bedrijven worden aangemeld bij hen, zodat zij de transporten zodanig kunnen plannen dat er geen kruisbesmetting is met andere aanvoer van mest!

 

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Wetgeving , Moederdieren - Broeierij , Laagpathogene aviaire influenza H3N1