Actualiteit

KB I&R: meedelen van de aanpassingen en keuzes verstrijkt op 1 februari 2019

KB I&R: meedelen van de aanpassingen en keuzes verstrijkt op 1 februari 2019

De termijn voor het meedelen van de aanpassingen en keuzes verstrijkt op 1 februari 2019. Ook na 1 februari 2019 dient een veehouder elke nieuwe keuze of wijziging in het houden van pluimvee op zijn bedrijf meedelen via DGZ of ARSIA. Pluimveehouders die de keuze maken om een toom pluimvee in meerdere stallen niet op te splitsen in meerdere beslagen zijn niet in overtreding, maar kiezen wel voor de consequenties die hun keuze meebrengt, in bijzonder inzake salmonella.

Uitstel in voege trede van het KB I&R

De door het KB van 25 juni 2018 gewijzigde wetgeving inzake identificatie en registratie van pluimvee ging oorspronkelijk in voege treden vanaf 01/01/2019, maar werd uiteindelijk met een maand verlengd. De termijn voor het meedelen van de aanpassingen en keuzes in SANITEL via DGZ of ARSIA verstrijkt zodoende nu op 1 februari 2019.

Eén of meerdere beslagnummers aanvragen?

Pluimveehouders zijn verplicht om voor elke toom een beslagnummer aan te vragen, dit omdat éénzelfde beslagnummer slechts kan overeenstemmen met één toom. Een toom pluimvee/konijnen is van eenzelfde diersoort, eenzelfde type, met dezelfde leeftijd en gezondheidsstatus en in eenzelfde huisvestingstype gehouden. Van zodra een pluimveehouder beschikt over meerdere tomen is hij wettelijk verplicht om meerdere beslagen aan te vragen, indien niet heeft de pluimveehouder de vrije keuze.

Pluimveehouders die zodoende de keuze hebben en maken om een toom pluimvee in meerdere stallen niet op te splitsen in meerdere beslagen zijn niet in overtreding, maar kiezen wel voor de consequenties die hun keuze meebrengt, in bijzonder inzake salmonella.

Het FAVV benadrukt dat, onafgezien van de nieuwe beperkte retributie door de pluimveehouders aan de verenigingen voor I&R Pluimvee, geen andere extra kosten of administratieve lasten zijn, dan hetgeen vandaag reeds gekend is. Waar voorheen alles registratie diende te gebeuren via het betreffende stal(nummer), dient dit nu te gebeuren via het betreffende beslag(nummer).

Consequenties inzake Salmonella

Bij een positieve uitslag voor een beslag, worden alle stallen die vallen onder hetzelfde beslagnummer positief beschouwd en worden de maatregelen toegepast op alle stallen onder hetzelfde beslagnummer. Indien elke stal een apart beslagnummer heeft, worden de maatregelen beperkt tot enkel die stal die gelinkt is aan het betreffende beslagnummer. Een beslag is immers de wettelijke eenheid die garanties zou moeten bieden dat de gezondheidstoestand gelijk is.

  • Indien de veehouder meerdere stallen beschouwt al één beslag, is er geen wettelijke verplichting om sanitaire maatregelen inzake bioveiligheid te nemen tussen de stallen. De veehouder creëert dus éénzelfde gezondheidsstatus over de stallen heen.
  • Indien de veehouder elke stal beschouwt als een apart beslag, is hij wettelijk verplicht om sanitaire maatregelen inzake bioveiligheid te nemen tussen de stallen. De veehouder creëert dan een gezondheidsstatus per beslag (per stal).

Het niet opsplitsen in meerdere beslagnummers herbergt zodoende een groot financieel risico. In geval van een positief salmonellaresultaat zal het FAVV het gehele beslag als salmonella positief beschouwen, terwijl de pluimveehouder louter en alleen een beroep kan doen op het salmonella fonds voor de desbetreffende positieve stal en niet voor de overige stallen! In kader hiervan raden wij ten stelligste aan om te opteren voor meerdere beslagnummers.

Problemen?

Ondervindt u toch specifieke problemen of vervelende situaties, dan kunt u dit steeds via DGZ aankaarten of aan ons voorleggen waarbij, indien mogelijk, gezocht kan worden naar de best mogelijke oplossing.

Tekst: Eigen verslaggeving

Te vinden in: Leghennen , Braadkippen , Wetgeving , Konijnenhouderij