Actualiteit

“Een boer wordt altijd het volgend jaar rijk”

“Een boer wordt altijd het volgend jaar rijk”

“Een boer wordt altijd het volgend jaar rijk”, een citaat van de oud Griekse dichter Menander. Anno 2020 blijft dit citaat overeind. Nu, rijk worden…, aan de voorbije prijzen was er weinig reden tot euforie.

Invloed van de prijsvorming

Enerzijds heeft dit te maken door de invloed van de buitenlands markt, de wereldhandel, met name de import uit Thailand, Brazilië en Oekraïne in Europa is aanzienlijk. In de periode van januari tot juli 2019 bedroeg deze respectievelijk  191 679 ton (37,3 %), 191 592 ton (37,3 %) en 79 585 ton (15,5 %). Het feit dat de pluimveesector vaak als pasmunt wordt gebruikt in handelsakkoorden is bovendien uiterst onrustwekkend. Denken we hierbij aan het extra quotum dat is toegekend aan Oekraïne, het Mercosur-handelsakkoord… Natuurlijk exporten we vanuit Europa ook, het dubbele zelf van wat we importeren. Alleen als we die tonnages omzetten naar EUR, dan stellen we vast dat dit navenant hetzelfde is. De conclusie is dus dat er hoofdzakelijk minderwaardige producten worden geëxporteerd, terwijl de duurdere filets worden geïmporteerd.

Enerzijds worden de prijzen zodoende bepaald door de buitenlandse markt (wereldhandel), anderzijds door de binnenlandse markt, m.a.w. door u als braadkippenhouder zelf. In opdracht van het departement voor landbouw en visserij houden wij maandelijks de statistieken bij van de opzetgegevens in België, zowel voor leghennen als braadkippen. Als we deze opzetgegevens van de braadkuikens van de voorbije jaren (Figuur 1) eens bekijken is er toch een behoorlijk stijgende tendens te bemerken wat het aanbod betreft.

Overaanbod of niet, cijfers geven indicatie

Als we deze gegevens nu eens maand per maand bekijken, kunnen we grosso modo afleiden hoe het aanbod zal evolueren en kunnen we inschatten welk effect dit mogelijks zal hebben op de marktprijs. Figuur 2 geeft de opzetaantallen weer van het jaar 2018 en hier bemerken we dat aanhoudende hoge opzetaantallen, voorafgaand aan moeilijkere periodes een overaanbod kunnen creëren dat een negatief effect veroorzaakt op de braadkippenprijzen. Als organisatie hebben we toen opgeroepen tot collectieve acties om een echte crisis af te wenden en als we kijken naar het effect ervan mogen we toch wel stellen dat we hier behoorlijk in geslaagd zijn. Mede dankzij het gevolg dat hieraan gegeven is, werd er een prijsstagnatie van 6 weken -door de feestperiode heen- bekomen niettegenstaande het overaanbod en de verminderde slachtcapaciteit.

Niet alleen in 2018, maar ook in 2019 moesten we overgaan tot het publiceren van dergelijke berichtgeving. De plichtsbewuste opzetplanning van velen heeft er toen opnieuw voor gezorgd dat de prijzen in Deinze niet verder de afgrond zijn ingegaan en er nu zelfs een positieve tendens is. Hiervoor willen we al onze leden bedanken die hier gevolg aan gegeven hebben.

Desondanks verontrust het ons dat we hier überhaupt telkens voor moeten waarschuwen, waarom spelen braadkippenhouders niet automatisch meer in op het marktprincipe van vraag –en aanbod?

Inspelen op principe van vraag- en aanbod

Vroeger toen de prijsschommelingen, soms met 10 cent of meer fluctueerde, leefde dat markgevoel veel meer. Door de geringere prijsfluctuaties van vandaag, pinnen sommige braadkippenhouders zich vast aan een 6,5; 7 of het 8-weekse planning, zonder stil te staan bij hoe het nu precies gesteld is met de markt. Dit terwijl we jaar na jaar de opzetcijfers zien toenemen. Daarom is het belangrijk dat pluimveehouders meer inspelen op het marktprincipe van vraag en aanbod door te spelen met de opzetdatum -  mocht iedereen een week opschuiven kan tot 14 % uit de markt gehaald worden - en/of de bezettingsdichtheden - minder ingrijpend -.

Moraal van het verhaal

Door een lange termijnvisie voor ogen te houden kan er meer winst gegenereerd worden, maar dan moeten braadkippenhouders collectiever inspelen op het marktprincipe van vraag- en aanbod. Vandaar het gezegde “Een boer wordt altijd het volgend jaar rijk”. Of vooruitkijken loont, aan u de keuze!

Tekst: Eigen verslaggeving – Foto: Enrique Ramos/Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen